2017 Tourism Day on the Hill - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19