2019 AGC Awards Breakfast - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19