2017 AIA Utah Awards - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19