AIA Utah 2016 Scholarship Golf Tourney - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19