Rose Exposed Rehearsal 8-30-13 - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19