SMPS Breakfast 9-19-13 - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19