SMPS Utah Snow Day 2014 - sohmphoto

Aurora Borealis Skagway, AK, 8-31-19